Overijssel 

 

27 juni 2017

AFVALWATER IN DE ONDERGROND? LIEVER NIET!

Overijssel is een prachtige provincie en dat moet zo blijven. Al enige jaren ageert 50PLUS Overijssel tegen de vuilwaterinjecties van de NAM in onze ondergrond. Helaas tot op heden met weinig succes. Hoewel er prachtige alternatieven zijn, zoals het reinigen aan de bron, zodat vuil en schoon water gescheiden worden. In Nederland is het zo dat niet de gemeente of de Provincie kan bepalen wat er gebeurt maar het Ministerie van Infra en Milieu. Kortom het Rijk is beslissingsbevoegd en wij mogen slechts adviseren. Dat het fout kan gaan bij het werken in de "diepe" ondergrond horen we bijna dagelijks in het nieuws over Groningen en de daaraan gerelateerde aardbevingen.

In de Statenvergadering vorige week hadden we de gelegenheid om het advies te onderbouwen. In het voorstel van GS werden o.a. een aantal succesvolle zoekgebieden in Twente en Hardenberg genoemd als mogelijke locaties voor opslag vuil water. Gedeputeerde van Haaf gaf aan dat zij de betrokken gemeentes had geïnformeerd. Het vreemde is echter, dat bij navraag, wethouders en gemeenteraadsleden van niets wisten. Daar heeft de fractievoorzitter Fred Kerkhof samen met de PvdA schriftelijke vragen over gesteld. En uiteraard wordt dit ook gedeeld met de betrokken gemeentes. Zeker met Hardenberg, waar wij mogelijk deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt er van overtuigd zijn dat wij blijven strijden voor een mooie schone Provincie. Gelukkig besteedt de schrijvende pers hier ook voldoende aandacht aan zoals blijkt uit het bijgevoegde krantenbericht. 
 
Wij houden u op de hoogte.
 
 

23 juni 2017

Diepe grond

 


 10 november 2016

Motie blauwe energie

De motie van 50Plus om het onderzoek naar blauwe energie op te starten is gisterenavond met 35 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Nu is GS aan zet om de motie uit te voeren. Mooi resultaat van Fred Kerkhof


9 november 2016

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Het zou een normale Statendag moeten zijn vandaag. Weliswaar het behandelen van de begroting, maar ja dan gebruik je alleen wat extra tijd. Maar soms lopen zaken anders. In dit geval begon het bij ons gisteren met een brief van GS dat zij blijven bij hun standpunt over het al dan niet toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen. Dus, vandaag bij het vragenuur, heeft Fred Kerkhof namens 50Plus, een aantal vragen gesteld. Dat GS er niet blij mee was bleek al snel.

Gelukkig zijn zij wel bereid om in de komende commissievergadering eea te behandelen. Wij hebben dan ook een formeel agenderingsverzoek gedaan. Maar is dat nu zo ingrijpend? Nee natuurlijk niet het echt ingrijpende speelde zich in de USA af. Er is een nieuwe president gekozen. Naar mijn mening meer om een signaal van onvrede af te geven, dan naar de ratio. Ook dat is democratie. Waarom leg ik er dan de nadruk op? Omdat ik bang ben dat deze keuze van een wereldleider de stabiliteit niet ten goede komt.


9 november 2016

Blauwe energie

 

50Plus Overijssel wil rivier de IJssel gebruiken om energie op te wekken. De partij roept de provincie daarom vandaag op om een onderzoek te starten naar deze methode.

Fractievoorzitter Fred Kerkhof van 50Plus: "De IJssel stroomt onafgebroken. We kunnen die stroming gebruiken om 'blauwe energie' op te wekken. De kunst is dan om op een slim gekozen punt in de rivier een turbine te plaatsen."

 

Universiteit Twente

50Plus wil graag dat de Universiteit Twente een onderzoek begint naar de mogelijkheden. "Op de universiteit is een schat aan wetenschappelijke technische kennis aanwezig en ook ervaring en een goede motivatie, waarbij het mogelijk moet zijn iets van betekenis te ontwikkelen." 50Plus Overijssel wil ook de provincie Gelderland bij het project betrekken.

 

Zorgen

Fred Kerkhof van 50Plus maakt zich zorgen over het huidige tempo waarbij nieuwe energieprojecten worden opgestart. "Windenergie is niet populair. Zonne-energie levert maar een beperkte bijdrage en andere mogelijkheden zoals biogas staan nog in de kinderschoenen. 'Blauwe energie' kan helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen toch te halen."


Bron: TV Oost


Scholierendebat

Op 4 november was Fred Kerkhof als Statenlid aanwezig bij de Overijssel Debat Award 2016. In het debat strijden scholieren om de prestigieuze titel, beste debater van Overijssel. Mooi om te zien hoe politiek door jongeren wordt beleefd.


Vergaderdata:

23 november	       Statencommissie dag
7 december	       Presidium en Statenvergadering
11 januari		       Statencommissie dag


 

 WAT GEBEURT ER MET DE WMO-GELDEN IN DE GEMEENTES?

 1  2

50PLUS Overijssel wil graag weten of de WMO-gelden bij de Overijsselse gemeentes worden gebruikt waar het voor bedoeld is. Daarom gaat er een WOB-verzoek naar alle 25 gemeentes in onze Provincie om te controleren of de gemeentes zich wel houden aan de afspraken, alsmede aan een aantal rechterlijke uitspraken. Dit initiatief is als eerste tot stand gekomen in de Provincie Limburg en wordt op dit moment door meerdere Provincies overgenomen. Bijgaand kunt u kennis nemen van de inhoud van onze brieven. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

F. (Fred) Kerkhof

 

Nieuws week 36, 2016

 

 

4   

KOERSDOCUMENT OPENBAAR VERVOER.

Gisteren schreef ik op onze FB-pagina nogal euforisch over het behaalde Grote Succes. Maar waarom vonden we dit succes nu zo groot?

Het Openbaar Vervoer in onze mooie provincie staat onder druk. En dan heb ik het over m.n. het busvervoer. Weliswaar geven de reizigers dit vervoer een ruime voldoende, maar het probleem is niet zo zeer de kwaliteit doch de kostprijs. Jaarlijks moet er (bijv. in 2016) 70 miljoen euro door de Provincie worden bijbetaald, dus buiten de reeds betaalde ritprijzen. Dit moet anders, meer kostendekkend. Dan zijn er meerdere mogelijkheden; hogere ritprijs, waardoor er nog minder reizigers de bus pakken en dan diegene die afhankelijk zijn van het OV de dupe worden, of zorgen dat er meer reizigers de bus nemen of iets cpl. anders.

Dat laatste gaat nu gebeuren. Overijssel gaat in etappes (eerst volgend jaar in Salland, daarna NoordWest Overijssel en in 2023 in Twente) over op een ander systeem. Men gaat werken met een kernnet, waar geregeld OV rijdt (denk aan grote afstanden en/of zeer drukke lijnen), aangevuld met het overige net waar men spreekt over een zgn. mobiliteitsmix. Die zou moeten worden ingevuld door gebruik eigen auto, fiets, E-bike, buurtbus, taxi of wat voor andere vervoerssoort dan ook.

Voor ons was het grootste probleem dat er v.w.b. onze achterban, maar eigenlijk met alle minder mobiele reizigers onvoldoende rekening was gehouden. De auto of fiets / E-bike zijn goede alternatieven, maar zeker niet voor iedereen. En dat hebben we met succes aangekaart. In de aangepaste versie van het OV koersdocument wordt nu wel rekening gehouden met de door mij geschetste doelgroep. En bij het uitgeven van de nieuwe concessies aan de volgende OV aanbieder (dus in 2017 Salland etc.) moet de nieuwe aanbieder zorg dragen dat de ouderen en/of minder mobiele reiziger ook buiten het kernnet in een acceptabele ttijd van A naar B kan komen en uiteraard tegen een "normaal" tarief. Er zijn nog meer aanpassingen aangenomen, waar ook 50PLUS Overijssel heeft mede ondertekend, maar voor ons waren dit amendement en deze motie essentieel. En ook de enige gisteren die met algemene stemmen werden aangenomen.

Kortom, wij vonden dat we mochten spreken van een "Groot Succes". U kunt de betreffende discussie terugzien op:  

http://overijssel.notubiz.nl/vergadering/201315/Provinciale%20Statenvergadering%2011-05-2016

50PLUS spreekt bij punt 6 (koersdocument) om 14.41 uur (links boven in beeld) of 50.6 min in de blauwe balk.

 

 

installatie

 

.

Motie gratis vervoer voor 65plussers.

In de Statenvergadering van woensdag 9 december heeft 50PLUS Overijssel een motie ingediend om het Provinciaals Openbaar Vervoer beter gevuld te krijgen. De wijze waarop 50PLUS denkt dit te realiseren is om tijdens de daluren ouderen (bijv. 65plussers) gratis dan wel tegen een zeer gereduceerd tarief te laten reizen. Ons idee was; het OV rijdt toch, waarom dan vaak leeg als je ouderen in de gelegenheid stelt om in deze uren mee te reizen. Als je dat gratis aanbiedt kost het de Provincie en de vervoerder niets (de bus rijdt toch van A naar B) en als je dat tegen sterk gereduceerd tarief aanbiedt levert het zelfs nog wat op. Ook gaf de fractievoorzitter in het debat aan dat veel ouderen geconfronteerd worden met koopkrachtverlies doordat er al jaren niet geïndexeerd wordt en vaste lasten steeds hoger worden (denk aan de ziektekosten). Ook het Nibud heeft dat onlangs aangegeven. Door dat verlies aan koopkracht moeten veel ouderen iedere eurocent omdraaien en sommigen komen de deur niet verder uit dan de winkel op de hoek. Hierdoor ontstaat eenzaamheid. 50PLUS vindt leefbaarheid heel belangrijk. Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen, geef ze dan ook de middelen om dat prettig te kunnen doen.

Deze motie werd alleen gesteund door de SP en de Partij voor de Dieren. De belangrijkste reden om de motie niet te steunen was het feit dat de Gedeputeerde aangaf dat hij in januari start met de herijking van het OV en dat hij toezegde dit onderwerp daarin zeker mee te nemen en uw fractievoorzitter in deze besprekingen te betrekken. Dit is goed nieuws, want ook al is de motie niet aangenomen, de onderhandelingsweg ligt duidelijk open. Maar ook bleek dat sommige partijen nog steeds van mening zijn, dat bij ouderen het geld tegen de plinten klotst. M.n. de VVD en D66 gaven in de wandelgangen aan dat het gros van de ouderen dit gemakkelijk konden betalen en u weet net zo goed als ik dat dat helaas voor het gros van de ouderen niet geldt. Maar ook de SP wilde alleen voor stemmen als de motie werd beperkt tot ouderen met een achterstand. Dus zoals reeds gememoreerd werd deze motie niet aangenomen. Deze slag hebben we verloren, maar de strijd gaat verder.

http://overijssel.notubiz.nl/vergadering/230336/Provinciale%20Staten%2009-12-2015 (start bij voorstel monitor Overijssel tijd 4 uur 40 minuten)

IMG 2427

 

 RECES 2015

 Coalitie akkoord 2015 - 2019.

COALITIEAKKOORD 2015-2019: KANSEN OF BEDREIGINGEN?

Op 1 mei werd in Nijverdal het coalitieakkoord gepresenteerd. Er is deze maal gekozen om een kort, grof raamwerk neer te zetten en niet om alle details uitgewerkt te presenteren. Op 20 mei zullen de eerste debatten over dit akkoord plaatsvinden. Zonder nu al een waardeoordeel te geven lijkt het er op dat een aantal van onze speerpunten geheel of ten dele zijn meegenomen in dit akkoord. Ons speerpunt nummer 2, leefbaarheid in stand houden op het platteland staat letterlijk onder het hoofdstuk leefomgeving op pagina 9. Ons speerpunt nummer 8, geen stijging opcenten is vertaald naar het bevriezen op het huidige tarief, zie pagina 15 en ons speerpunt nummer 9 betreffende het stimuleren van duurzame energie, komt terug op pagina 10, waarbij gelukkig verder gekeken wordt dan alleen windenergie. Ook ons ingebrachte punt over het terugbrengen van de werkeloosheid, m.n. Voor de 45plusser zien we terug op pagina 7. Werd in het verleden de nadruk gelegd op jongeren, nu staat m.n. jong en oud genoemd. Ook mobiliteit komt een eind in de richting van wat wij voorstaan. Een goede balans tussen OV en een goede wegen(infra) structuur. Vooral het op zoek gaan naar slimme oplossingen en het betrekken van gebruikers hierbij spreekt ons erg aan (pagina 11).
Hoewel het nog veel te vroeg is om te juichen en er zeker nog een aantal speerpunten nog verder uitgediept moeten worden, denk aan het begeleiden van de gemeentes bij bijv. de WMO, is de fractie in eerste instantie niet ontevreden met het akkoord zoals deze er nu ligt. Het coalitieakkoord is als PDF op deze site te downloaden. Mocht u op- of aanmerkingen hebben horen wij graag van u.

Namens de fractie, Fred Kerkhof.

 


50PLUS OVERIJSSEL STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

50PLUS Overijssel heeft tezamen met de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld betreffende leeftijdsdiscriminatie. De aanleiding hiervoor was het weigeren van subsidie (rentekorting) t.b.v. zonnepanelen. De reden van weigering betrof de leeftijd van de aanvragers uit Goor (77 en 78 jaar). Zowel de PvdA als ook 50PLUS zijn van mening dat leeftijd nooit een afwijzingsgrond mag zijn voor dit soort subsidies. De afwijzing is kwetsend maar ook onnodig. Per slot van rekening gaat bij evt. verkoop de energiebesparende installatie gewoon over naar de nieuwe bewoners. Hiermee is de Overijsselse samenleving gediend, daar wij ook voor energie neutrale maatregelen zijn. Na het uitgeven van het persbericht hier over werd dit item opgepakt door diverse nieuwsbronnen. En ook in Den Haag bleef dit niet onopgemerkt. Mede door onze schriftelijke vragen heeft onze vertegenwoordiger in de tweede Kamer, Henk Krol ook hierop betrekking hebbende vragen gesteld. Het college van Overijssel heeft nu 4 weken de tijd om de gestelde vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de aard van deze antwoorden zullen wij ons beraden op de te nemen vervolgstappen.

Verslag werkbezoek bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Zorgaanbieder in de Gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk) 28-5-2012

Interview met Hr. R. Freriks- de Caluwé,  RTV-Oost

Stukje van Hr. P. van 't Wout, Groot worden met vallen en opstaan   

Nieuws week 1, 2016

Nieuws week 2, 2016.

Nieuws week 3, 2016.

Nieuws week 4, 2016.

Nieuws week 5, 2016

Nieuws week 6, 2016.

Nieuws week 7, 2016.

Nieuws week 8, 2016.

Nieuws week 9, 2016.

Nieuws week 10, 2016.

Nieuws week 11, 2016.

Nieuws week 12, 2016.

Nieuws week 13, 2016.

Nieuws week 14, 2016.

Nieuws week 15, 2016.

Nieuws week 16, 2016.

Nieuws week 17, 216

Nieuws week 19, 2016.

Nieuws weej 20, 2016.

 
 
 
 
 

 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België