Welcome to 50PLUS Partij Overijssel   Click to listen highlighted text! Welcome to 50PLUS Partij Overijssel Powered By GSpeech

 

 

 

 

Overijssel 

verkprg

Verkiezingsprogramma 50PLUS-partij Overijssel

Bekijk als PDF

 

1. Ouderen, zelfstandigheid en veiligheid.

‘Geen verdere afbraak van koopkracht door belastingverhogingen, premiestijging en bezuinigingen op zorg’

- Het bevorderen van welzijn in Overijssel is belangrijk om het daadwerkelijk mogelijk te maken dat oudere inwoners langer thuis kunnen blijven wonen en niet te snel gebruik hoeven te maken van een zorginstelling. Oog hebben voor de autonomie van burgers speelt hierbij een belangrijke rol. 

-Behoud van eigen regie, eigen activiteit en het stimuleren van betrokkenheid van familie en verwanten bij de ondersteuning van onze burgers die gelijkwaardig is aan professionele ondersteuning zijn al jarenlang de dragende principes in de visie van de 50PLUS-partij Overijssel. Zorg en dienstverlening is erop gericht personen te ondersteunen met als doel het eigen leven op eigen wijze vorm te geven. Hierbij staat het nastreven van kwaliteit van leven voorop. Dit betekent onder meer dat de 50PLUS-partij datgene benadrukt wat de cliënt zelf en samen met zijn sociale kring nog kan. Als het onvermijdelijk is dat taken moeten worden overgenomen, dan is dit na de inzet van mantelzorgers/vrijwilligers. De professionele ondersteuning is hier altijd aanvullend op. De richtlijnen voor de cliëntenraden moeten duidelijk aangeven hoe een cliëntenraad moet worden samengesteld. Mantelzorgers verdienen daar een plaats in. Personeel van de zorginstelling niet!

- De provincie Overijssel moet de samenwerking tussen allerlei cliëntenraden in de provincie bevorderen om samen kennis te delen en ook om door onderlinge uitwisseling en afstemming ongewenste regionale en gemeentelijke verschillen van behandeling en dienstverlening in het kader van zorg te voorkomen. Cliëntenraden kunnen een belangrijke rol spelen bij de verhoging van de kwaliteit in de zorg. Denk hierbij aan zaken als adequate behandeling van bewoners, medicijnen op naam bewaren, medicijnen op juiste temperatuur bewaren, bereikbaarheid garanderen van verpleegkundigen/artsen, naleven zorgplannen en juiste scholing personeel/vrijwilligers. Vanuit de WMO 2015 dienen gemeenten aandacht te schenken aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij roepen de provincie op hier actief initiatieven toe te nemen opdat dit ook daadwerkelijk van de grond komt.

- Iedereen wil in Overijssel veilig kunnen werken, wonen en recreëren. Toch dient de fysieke en psychische veiligheid van ouderen in steden en op het platteland meer aandacht en zorg te krijgen. Hierbij zal, naast bescherming tegen criminaliteit, ook veel aandacht voor het voorkomen van misbruik en uitbuiting van ouderen door derden noodzakelijk zijn.

-Bij de veiligheid voor bewoners denken wij direct aan zaken als doorzicht in de wijk en de juiste verlichting in de straten. Woonwijken dienen aan het politiekeurmerk te voldoen om bewoners meer veiligheid te bieden. Dit geldt ook voor de woningen.

De 50PLUS-partij roept de provincie op om dit samen met gemeenten, woningbouwverenigingen en verenigingen van huiseigenaren op te pakken en te stimuleren. Nieuwbouwwijken dienen in ieder geval te voldoen aan het ‘politiekeurmerk’. Gemeenten en de politieregio hebben hierin eveneens een belangrijke rol in. In dit verband is aandacht voor brandveiligheid en vrije doorgang door straten voor alle hulpdiensten zoals politie, brandweer, ziekenauto, vuilniswagen enz. noodzakelijk. Hieraan wordt te weinig aandacht besteed.

Voorts vraagt de partij aandacht voor het thema ‘Veiligheid in huis‘ specifiek voor de ouderen en zwakkeren, bijvoorbeeld misbruik door familieleden.                                

Tevens is het geven van voorlichting ter voorkoming van babbeltrucks door oplichters noodzakelijk. Voorts aandacht voor veilig pinnen zoals bijvoorbeeld d.m.v. een tweerekeningenstelsel (1 voor pinnen en 1 voor rekeningen) of het gebruik van een gemachtigdenpas.

 

2. Economie, werkgelegenheid en opleiding/scholing.

‘De 50PLUS-partij fracties in de provincies bevorderen vooral kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid’.

- De 50PLUS-partij vindt het belangrijk dat de opdrachtnemers van de Provincie Overijssel een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen op het terrein van werkgelegenheid van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

De Provincie Overijssel heeft in deze visie als doelstelling dat een investering door de provincie, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (Social Return) oplevert.Onder Social Return wordt verstaan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering vanhet gemeentelijke beleid t.a.v. het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

- De leefbaarheid van het platteland hangt nauw samen met het behoud van werkgelegenheid in de omgeving van de kleine kernen van Overijssel. In de afgelopen jaren zijn helaas al veel boerenbedrijven door ouder wordende boeren gesloten en beëindigd. In dat licht maakt de 50PLUS-partij zich zorgen over de sterke vergrijzing in de landbouw en het feit dat het overnemen van boerenbedrijven voor jonge startende boeren onbetaalbaar is geworden. Provinciale Staten van Overijssel dient zich nader te bezinnen op hoe startende jonge boeren gericht ondersteund kunnen worden.

- De biodiversiteit en de kwaliteit van natuur en landschap staan ook in Overijssel onder druk. Overwogen dient te worden dat alleen boeren, die bereid zijn om de waterstand te verhogen, die bemesting en gifgebruik sterk willen terugdringen en ook dicht bij natuurgebieden werken, nog in aanmerking te laten komen voor natuurbeheersubsidies

- De ervaringen met het afschaffen van betaald parkeren in steden van Overijssel (in o.a. Steenwijkerland) moeten goed worden gevolgd en geëvalueerd om de economische aantrekkelijkheid van de koopcentra van Overijsselse gemeenten en steden te bevorderen.

-De keuze van de staatssecretaris inzake de afwikkeling van het goederenvervoer per spoor in Oost-Nederland volgt de 50PLUS-partij kritisch. De mogelijk groeiende omvang van de follow-up van de Betuwelijn kan op termijn een nieuw aan te leggen spoor in Oost-Nederland rechtvaardigen. Zolang de noodzaak hiervan niet duidelijk is zullen we moeten leven met de tijdelijke oplossing van het rijk. Wel gaat het erom goed te kijken naar de gevolgen voor direct omwonenden.

 

3. Energie, milieu en duurzaamheid.

‘Volgens de 50PLUS-partij ligt hier de kern van beleid dat de leefbaarheid in de toekomst veilig moet stellen. De partij pleit voor een projectmatige aanpak van het toepassen van elektriciteitswinning uit wind- en zonne-energie’.

- De afgesproken doelstellingen m.b.t. duurzame energie in Overijssel wil de provincie momenteel vooral door biomassa-installaties en de landelijke windenergie-afspraken realiseren. Dat zal echter niet voldoende zijn om aan de afgesproken duurzaamheidsverplichtingen te voldoen. De partij pleit voor het meer benutten van zonne-energie in Overijssel, zodat ook boeren in de luwte van natuurgebieden zich kunnen ontwikkelen tot een soort 'energieboeren' door het plaatsen van meerdere grondgebonden zonnecollectoren.

- Naast de duurzame energieproductie door biomassa-installaties, windmolens en zonne-energie in het buitengebied dienen vooral de steden aangesproken te worden op hun verantwoordelijkheid m.b.t. duurzame energie.

Zij hebben een nieuwe taak als een soort energieproducent d.m.v. het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen en bedrijven en op de daken van de huurwoningen van woningcorporaties. Particuliere huizen bezitters kunnen in dit kadereen substantiële bijdrage leveren en mogen niet over het hoofd worden gezien.                                                          

Provinciale Staten Overijssel heeft in de vorige statenperiode reeds een motie 'De stad als energieproducent' aangenomen maar de daadwerkelijke brede uitvoering daarvan laat nog op zich wachten. In het algemeen moeten de mogelijkheden van opslag van op natuurlijke wijze opgewekte energie meer aandacht krijgen.

- De leegstand op veel geplande maar nog lang niet gerealiseerde woningbouwlocaties en industrieterreinen in Overijsselse gemeenten is nog groot. De provincie moet haar kennis en ervaring gebruiken om haar gemeenten te ondersteunen bij het tijdelijk uitgeven van delen van braakliggende grond aan burgers om stadstuintjes c.q. volkstuintjes aan te leggen en te benutten. Tevens zouden hier allerlei ecologische kansen kunnen liggen voor het 'stadsboeren'.

- Geen nieuwe bedrijfsterreinen, maar richten op hergebruik oude terreinen.

- Met aandacht volgt de 50PLUS-partij de ontwikkelingen rond het winnen van schaliegas. De partij dringt aan op een tijdige en goede onderzoeken naar de gevaren voor bevolking, natuur, grondwater en drinkwater ook als de proefboringen niet direct in onze provincie plaats gaan vinden. In beginsel staan wij afwijzend tegenover deze ontwikkelingen.

- Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om olie op te slaan in zoutkoepels. Hierover zijn we erg bezorgd gezien de problemen in Duitsland. Deze ontwikkelingen worden door de partij kritisch gevolgd.

- De uitbreiding van het vliegveld Lelystad voor de opvang van de uitbreiding van Schiphol heeft gevolgen voor de bewoners van Noordwest Overijssel. Samen met inwoners van deze gemeenten en ook de gemeentebesturen zijn wij bezorgd over de gevolgen voor bewoners en milieu. Het gaat hierbij in eerste instantie om lawaaigevolgen. De partij dringt voorts aan op een onderzoek naar overige mogelijke milieugevolgen.

- Met de SER Overijssel pleit de 50PLUS-partij voor extra inzet op energiebesparende maatregelen in woningen, bedrijven en overheidsgebouwen in de provincie. Dat is goed voor zowel het milieu als de werkgelegenheid in de kwakkelende provinciale bouwsector.

 

4. Mobiliteit en openbaar vervoer.

‘De 50PLUS-partij vindt dat veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer de samenleving leefbaarder maken’.

- Veiligheid moet leidend zijn. Het is de vraagof het huidige beleid met betrekking tot de doorstroming en snelheid op de provinciale wegen in Overijssel wel voldoende afgestemd is op de actuele gebruikspraktijk en of die wegen ook voldoen aan de Europese regelgeving. Voor ons is het vergroten van de veiligheid voor de gebruikers van die wegen het item en niet het verhogen van de maximum snelheid.  Veel van de bestaande wegen blijken eigenlijk te smal voor intensief auto- en vrachtverkeer. Gebleken is, dat zelfs veel fietspaden te smal blijken te zijn voor veilig gebruik door gewone fietsers, e-fietsers, racefietsers, snorfietsers, brommobielen en bromfietsers. Naast het verbreden dient ook de scheiding van fiets- en autoverkeer door het aanleggen van nieuwe fietspaden in Overijssel een hogere prioriteit te krijgen.

- Belangrijk punt van aandacht is het onder druk van de tegenvallende financiën laten verdwijnen van het regionale buslijnennet in het buitengebied.

Dit zal de mobiliteit van ouderen en jongeren belemmeren en met name bij ouderen ongewenste eenzaamheid bevorderen. Het organiseren van meer maatwerk op het gebied van (openbaar) vervoer dient een hoge provinciale prioriteit te krijgen.

- In de gemeente Enschede hebben 70+ers gratis openbaar vervoer. Dit is om meerdere redenen waaronder met name het doorbreken van het sociale isolement een goede zaak. De partij is van mening dat deze voorziening (die door bezuinigingen onder druk is komen te staan) in stand moet worden gehouden en zelfs naar meerder gemeenten in onze provincie moet worden uitgebreid.

 

5. Ruimtelijke ordening, leefbare dorpen en platteland.

‘De 50PLUS-partij wil samen met gemeenten en provincies op participatieve wijze samen met burgers een goede ruimtelijke inrichting van een leefbaar platteland met vitale dorps- en stadskernen bevorderen’

- Al langere tijd vindt er een proces van schaalvergroting plaats in de land- en tuinbouw waardoor veel karakteristieke landschapselementen uit het Overijsselse landschap verdwijnen. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Bij de bouw van grote agrarische gebouwen moet de plicht komen deze te omheinen met bomen zodat het landschap niet aangetast wordt.                                                                        

Reeds verloren gegane belangrijk karakteristieke elementen dienen in overleg met betrokkenen te worden hersteld. Concreet gaat het om het verdwijnen van karakteristieke elementen zoals sloten en houtwallen die moeten verdwijnen om met de alsmaar grotere landbouwvoertuigen te kunnen manoeuvreren.

- De randen van de in Overijssel beschikbare natuur moet worden voorzien van toegankelijke randen struinnatuur, die gezonde natuurbeleving van jongeren en ouderen zo dicht mogelijk bij huis mogelijk kan maken. Onderzoek in Wageningen heeft uitgewezen, dat een rand struinnatuur rond natuurgebieden de kernwaarde van natuurgebieden beschermt. Alhoewel wij begrijpen dat natuurbeheerders ook zelf eigen inkomsten moeten genereren, passen volgens de 50PLUS-partij geen slagbomen en parkeerheffingen bij Overijsselse natuurgebieden.

- Goed moet worden gekeken naar de gevolgen van het beleid voor mogelijk te grote leegstand in de gebouwen van Overijsselse zorginstellingen. Uit onderzoeken komt naar voren dat op ongeveer 25.000 inwoners er een verzorgingstehuis gaat sluiten.                    Voor Overijssel komt dit neer op ruwweg zo’n 25 verzorgingstehuizen. De 50PLUS-partij ziet deze plannen met lede ogen tegemoet en vindt het plan onrealistisch. De partij pleit ervoor dat de provincie een actieve rol gaat spelen door niet alleen naar alternatieven te kijken, maar ook door te streven naar een evenwichtige spreiding van de overblijvende voorzieningen. Het kan niet zo zijn, dat in de ene gemeente alle voorzieningen verdwijnen, terwijl die in een andere geheel ongemoeid blijven.

Verder pleit de partij ervoor meer werk te maken van het in het oog houden van de menselijke maat bij dit soort processen. De cliënt en niet de zorgorganisatie en haar financiën dient centraal te staan.

- Het functioneren van de destijds met steun van de provincie Overijssel gerealiseerde Kulturhusen in Overijssel moet worden geëvalueerd. Daarbij moeten de provincie en de betreffende gemeenten bezien of in dit Kulturhus-concept ook kleine coöperatieve gemeenschapswinkeltjes voor dagelijkse levensmiddelen passen.

Op deze wijze kan waarschijnlijk het verdwijnen van winkels in kleine kernen worden gecompenseerd. De initiatieven ten aanzien van lokale ecologische groenteverbouw kunnen hierbij eveneens worden betrokken, evenals anders verdwijnende voorzieningen, zoals pinautomaten van banken, postkantoren, politiekantoren, onderwijsvoorzieningen etc.

- De provincie Overijssel moet samen met de gemeenten en het Trendbureau Overijssel de demografische ontwikkelingen (ontvolking) en de vergrijzing en ontgroening van delen van Overijssel scherp volgen en daarvoor ook beleid ontwikkelen om de leefbaarheid in dorpen en kleine kernen ook in de toekomst te waarborgen.

Hierbij denkt de partij met name aan het ontwikkelen van beleid ten aanzien van Welzijn specifiek voor ouderen. De komst van de WMO 2015 geeft gemeenten mogelijkheden meer in te spelen op juist de verbinding tussen Welzijn en Zorg. Dit biedt ook kansen in te spelen op de dreigende ontvolking. De 50PLUS-partij roept de provincie op hier door middel van een innovatieve aanpak (denk aan pilots) een bijdrage aan te leveren.

- Door de financiële en economische crises worden er weinig nieuwe koophuizen gebouwd. De niet al te florissante situatie bij woningcorporaties belemmert eveneens sterk de bouw van nieuwe huurwoningen. Het nieuwe zorgbeleid dwingt ouderen steeds langer op zichzelf thuis te wonen, waarbij vaak allerlei bouwkundige gebruiksvoorzieningen noodzakelijk zijn. De provincie Overijssel zal zich dan ook nadrukkelijk in moeten zetten voor de spoedige realisatie van voldoende leeftijds-bestendige woningen en woningen waar meerdere generaties in kunnen wonen.     Voorts dienen overheden creatief meedenkend en daadkrachtig de ingediende bouwplannen te ondersteunen van groepen burgers, die al dan niet coöperatief georganiseerd, eigen woonvormen wensen realiseren.

- Bij het maken van nieuwe woonafspraken door Gedeputeerde Staten met de gemeenten dienen heldere afspraken te worden gemaakt en criteria te worden opgesteld om meer aangepaste woningbouw voor ouderen te realiseren. Dit moet afgestemd zijn op de te verwachten vergrijzing, maar ook dusdanig dat na deze vergrijzingsgolf de woningen weer goed inzetbaar zijn voor andere doelen of doelgroepen.

- De keuze van de staatssecretaris inzake de afwikkeling van het goederenvervoer per spoor in Oost-Nederland volgt de partij kritisch. De omvang van de follow-up van de Betuwelijn kan een nieuw aan te leggen spoor in Oost-Nederland rechtvaardigen. Zolang dit niet duidelijk is zullen we moeten leven met de tijdelijke oplossing van het rijk. Wel gaat het erom goed te kijken naar de gevolgen voor direct omwonenden.

 

6. Recreatie, sport, cultuur en toerisme.

‘De 50PLUS-partij vindt dat bezuinigingen bij sport, recreatie en cultuur de kwaliteit van bestaan sterk aantasten, waarvan vooral ouderen en zwakkeren de dupe zijn. Extra inspanningen in de provincies zijn nodig op opgelopen achterstanden in te lopen’.

- De toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze Overijsselse rivieren, beken, weteringen en polderwater voor wandelaars en vissers moeten verbeterd worden, zodat zij ook daadwerkelijk van hun recreatieve loop- en visrecht gebruik kunnen maken.                   De provincie Overijssel, de waterschappen en de gemeenten moeten hierover goede afspraken maken. Hierbij dienen wandelorganisaties en hengelsportverenigingen te worden gezien als vertegenwoordigers van een grote groep natuurliefhebbers, die ook hun steentje willen bijdragen aan het noodzakelijke natuurbeheer en natuurbehoud.

- De provincie Overijssel moet samen met gemeenten en waterschappen, naast de succesvolle fietsknooppuntenroutes, ook korte wandelroutes dicht bij huis realiseren. Bestaande voormalige kerkpaden kunnen daarbij in ere worden hersteld.

Deze aantrekkelijke 'ommetjes' dicht bij huis dienen, naast voor wandelaars, ook voor rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers goed toegankelijk te zijn.

- Cultuur en educatie moet overal in de provincie makkelijk toegankelijk zijn. De provincie heeft hierin een spilfunctie. De provincie heeft een taak op het gebied van cultureel erfgoed, bibliotheken en musea. Door hier actief mee om te gaan (denk ook aan mogelijkheden binnen het zgn Social Return-beleid door bijvoorbeeld bij kleinere overheidsopdrachten een ondersteuningsbijdrage verplicht te stellen voor lokale culturele activiteiten) kan hiermee de leefbaarheid worden versterkt.

 

7. Betrokken burgers.

‘De 50 PLUS-partij vindt dat de overheid er is voor de burger en niet andersom! Dat betekent ook dat de overheden, in dit geval de provincie, het voor de burger mogelijk moet maken om daadwerkelijk mee te doen’.

- De partij pleit voor een verplicht raadgevend overleg met organisaties van ouderen.

- De provincie Overijssel dient een klacht voor burgers via een provinciale ombudsman te realiseren.

- De provincie kan het democratisch gehalte van het bestuur in Overijssel verbeteren door gemeenteraden te helpen een beter zicht te krijgen op allerlei bovengemeentelijk en regionaal ingestelde beheers- en uitvoeringsorganen, zoals Gemeenschappelijke Regelingen. Deze organen onttrekken zich momenteel te veel aan de democratische en noodzakelijke controle door gemeenteraden.

- De besluitvorming in Provinciale Staten dient transparanter te worden en nadrukkelijker onder de aandacht van inwoners van Overijssel gebracht te worden. Momenteel worden veel verstrekkende besluiten genomen buiten het gezichtsveld van burgers, die door de langdurige beleidsprocessen pas enkele jaren later de concrete gevolgen te horen en te zien krijgen van de gemeentebesturen onder het motto : 'Sorry, maar dit moet nu eenmaal van de provincie en daar kunnen wij niets meer aan doen!'

-50PLUS-partij dringt aan op een evaluatie van de decentralisatie Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Het gaat ons hierbij om de rol van de provincie met als doel hier lering uit te trekken voor komende decentralisaties.

 

8. Pensioenbeleid, belasting, pensioenen en subsidies.

‘Teruglopende pensioenen en lagere subsidies raken ouderen sterk. De 50PLUS-partij beseft dat ook onze provincies met belastinggeld draaiend wordt gehouden’.

- Zo ontvangt de provincie een deel van de wegenbelasting door een extra toeslag (opcenten). De partij vindt echter de auto geen melkkoe. Daarom mogen de opcenten niet meer stijgen dan met de hoogte van de daadwerkelijke geldontwaarding en inflatie. Gewoon, omdat een verdere aantasting van de koopkracht van ouderen ongewenst is.

- Op subsidies is de laatste jaren sterk bezuinigd. Daarmee is een deel van de mogelijk onnodige luxe teruggebracht. Nederland blijkt echter in onvoldoende mate de beschikbare subsidiefondsen van Europa te benutten. De partij vindt dat Overijssel meer gericht hogere subsidiebudgetten uit Brussel voor onze de provincie dient te verwerven.

 

9. Financieel gezonde provincies.

‘De 50PLUS-partij steunt haar fracties in de provincies in het streven naar sluitende begrotingen, waardoor mogelijk ook in de komende jaren bezuinigingen en aanpassingen van de dienstverlening door de provincies nodig zullen zijn.

De 50PLUS-partij zal echter alleen bezuinigingen steunen onder de voorwaarde dat ouderen en uitkeringsgerechtigden niet onevenredig getroffen worden’

- De partij vraagt aandacht van de provincie voor handhaving van de Wet Normering Topinkomens, zowel bij de eigen organisatie als bij gesubsidieerde instellingen.

-De provincie wordt opgeroepen meer gebruik te maken van Social Return door te eisen, dat 7% van de opdrachtsom van provinciale opdrachten wordt besteed aan het terugdringen van arbeidsdiscriminatie van kwetsbare groepen en dat de inzet van oudere (50+) werklozen bij deze opdrachten wordt gestimuleerd. De partij dringt aan op een jaarlijks verslag van GS over de toepassing van Social Return en het resultaat van dit instrument om meer oudere werklozen in Overijssel aan het werk te helpen.

 

10. Provincies voorlopig nog nodig.

-In de afgelopen statenperiode heeft het Kabinet tevergeefs geprobeerd een vermindering van het aantal provincies op gang te brengen. De 50PLUS-partij vindt dat op zich jammer. De partij vindt het nu toch noodzakelijk om in de komende vier jaar in de 12 provincies vertegenwoordigd te zijn. Deze periode zal worden gebruikt om banen te behouden, waardoor de aanwezige kennis en kunde kan worden overgedragen aan jongere en oudere werkelozen. Tevens kiezen de nieuw gekozen Provinciale Statenleden in 2015 de leden voor de Eerste Kamer.

 

Versie 22 september 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-12-18     Presidium en PS

09-01-19      Statencommissie dag

23-01-19     Presidium en PS

27-01-19      Presidium en PS

06-02-19      Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech